Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

Số: 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Đông Triều, ngày  8  tháng 02. năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng02./2012:

 - Duy trì và phát triển sĩ số.

- Dự giờ thăm lớp.

- Kiểm tra các điểm ăn bán trú.

- Dự thi đồ dùng tự tạo cấp huyện.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

06 /2

Đón trẻ ra lớp – Kiểm tra CSVC – Họp hiệu trưởng

BGH - Giáo viên toàn trường

07/2

Báo cáo kế hoạch năm học 2012 - 2013

BGH

08/2

Báo cáo cập nhật dữ liệu trên trang Trung tâm Thư viện điện tử Đông Triều

BGH

07 – 10/2

Chuẩn bị phòng học làm quen tiếng Anh lớp MG 5 tuổi. Họp trực tuyến.

Tổ CNTT

13 – 17/2

Dự giờ thăm lớp

BGH

18/2

Dự giờ 2 tiết điểm Bác Mã

BGH – Giáo viên toàn trường

20 -25/2

Kiểm tra các bếp ăn bán trú của trường

BGH

24/2

Dự tập huấn kiểm định chất lượng trường mầm non.

BGH

27 – 29/2

Dự thi đồ dùng tự tạo cấp huyện

Giáo viên toàn trường

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Phòng GD & ĐT Đông Triều (b/c)

- Giáo viên(t/h)

   - Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa