Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 03-2013

Chương trình công tác tháng 03-2013


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số: 13/TB-MN

                                    

                    Bình Dương, ngày  05  tháng 3  năm 2013

        

                                                                                               THÔNG BÁO

                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03– 2013

 
 

 

. Trọng tâm:

1. Dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp  cơ sở năm học 2012 – 2013.

2. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lấy thành tích chào mừng ngày 26 tháng 3 năm 2013.

3. Dự hội thi Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT huyện Đông Triều khu vực 1 năm 2013.

Lịch cụ thể :

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

1- 29

Duy trì sĩ số,  công tác dạy và học trong toàn trường

GVCN

14/3

Dự thi Liên hoan tiếng hát GV khu vực 1 năm 2013.

GV

21-22

 Dự thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

GV

26

Dự  tập huấn công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

GV

11-29

Thao giảng chào mừng ngày 26-3; Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp.

Đoàn TN

 

                                                                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                                                            - Lưu: VT,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                            

 

   

 

                                                                                                           Nguyễn Thị Nghĩa