Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 1 năm 2015

Chương trình công tác tháng 1 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 

Số:01/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 03  tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2015 

* Trọng tâm công tác tháng 1 /2015

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.

- Tổ chức tốt các hoạt động thao giảng chăm sóc nuôi dưỡng và giảng dạy.

- Tiếp tục Triển khai thực hiện tốt  chuyên đề phát triển vận động.

- Triển khai một số nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán Ất Mùi.

- Chủ động phòng chống dich bệnh, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường. 

Lịch cụ thể 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1-3/1

 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng12, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 1.

-Tổ chức cho CBGV, NV ký cam kết chấp hành nghiêm Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo, đốt thả đèn trời trước, trong và sau Tết Nguyên đán ất Mùi 2015.Thực hiện nghiêm chỉnh luật ATGT. Không tham gia vào các tệ nạn xã hội

CB-GV NV và Các ban ngành đoàn thể

5-9/1

- Duy trì  thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

BGH-Giáo viên

5-16/1

- Tổ chức Hội thi trưng bày đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non cấp huyện.

- Thực hiện vệ sinh trường học Xanh-sạch- đẹp và an toàn.

- Thực hiện phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

 Cán bộ phụ trách chuyên môn – GV

1-31/1

- Tiếp tục triển khai thực hiện 5 đề tài. 

CB-GV- NV.

1-31/1

- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên

BGH – Ban TT

1-31/1

- Đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong những ngày thời tiết quá lạnh. Phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

BGH- Y Tế

1-31/1

-  Luyện tập tham gia Liên hoan tiếng hát Giáo viên ngành giáo dục huyện Đông Triều.

CB – GV - NV

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT.

 

 

                                                                                                                Phạm Thị Quyên