Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 10.2017

Chương trình công tác tháng 10.2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU    

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Bình Dương, ngày 01  tháng 10 năm 2017

 

                                 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

 * Trọng tâm công tác tháng 10/2017:

- Phát động phong trào thi đua chào mừng 20-10, 20-11.

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp theo chỉ tiêu các lớp.

- Hoàn thiện hồ sơ học sinh

- Tổ chức hội nghị CBVC- LĐ năm học 2017-2018

                                                              * Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

* Công tác phát triển:

- Huy động thêm trẻ ở các độ tuổi ra lớp.

- Tiếp tục kiểm tra hồ sơ đầu năm học sinh các lớp.

Giáo viên- BGH

 

01-30

 

2

*. Chuyên môn

+ Công tác nuôi dưỡng

- Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

-  XD Thực đơn, kiểm tra thực phẩm, lưu mẫu.

+ Công tác giáo dục.

-Triển khai quy chế chuyên môn ngành, trường.

-Thực hiện đúng chương trình giáo dục trẻ ở các độ tuổi theo thời gian biểu.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch thao giảng, kế hoạch chuyên đề sát thực tế.

-Tiếp tục dự giờ khảo sát chất lượng đầu năm, đánh giá chất lượng chuyên đề.

 

 

 

PHTCM + Y Tế

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên các lớp.

 

 

  1. 31/10

 

 

 

 

 

 

 

15-25/10

3

*Các công tác khác:

Cơ sở vật chất

- Mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ CSBT.

- Chú trọng việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất.

Thủ quỹ - kế toán

- Thủ quỹ giữ tiền đảm bảo an toàn.

- Kế toán  thực hiện đúng nghiệp vụ kế toán tất cả các khoản thu chi

 Hoạt động CNTT – Hành chính

*  Viết 3 tin bài

Công tác y tế.

- Rà soát thông tin đầy đủ thông tin số thẻ BHYT của trẻ.

- Đăng ký khám sức khỏe định kỳ đợt I cho trẻ.

Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ.

 - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua.

- Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia dự giờ đồng nghiệp rút kinh nghiệm.

Công tác kiểm định – Phổ cập.

- Tiếp tục thu thập minh chứng   

- Điều tra cập nhật phần mềm

Công tác chuẩn bị Hội nghị CBVC,LĐ

- Công tác chuẩn bị mở hội nghị trù bị, Hội nghị cấp tổ, Hội nghị cán bộ chủ chốt

Phân công nhiệm vụ từng thành viên

+ Công tác kiểm tra nội bộ.

Kiểm tra toàn diện 02 GV; 01 cấp dưỡng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c My

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thu

 

 

Đ/c Quyên – Đ/c Bưởi

 

 

 

01-05/10

 

 

 

25-30/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-30

 

 

 

 

 

5-30

 

 

1-10

                    

Nơi nhận: - Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                           Phạm Thị Quyên