Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 2 năm 2015

Chương trình công tác tháng 2 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

Số:02/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 03  tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2015

            * Trọng tâm công tác tháng 2 /2015.

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích mừng Đảng mừng xuân Ất Mùi.

 - Phát động phong trào tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.

- Tổ chức tốt các hoạt động thao giảng chăm sóc nuôi dưỡng và giảng dạy.

- Tiếp tục Triển khai thực hiện tốt các chuyên đề.

- Tiếp tục triến khai kế hoạch thực hiện 5 đề tài.

- Thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trường học trong dịp tết Nguyên đán Ất  Mùi  năm 2015. 

Lịch cụ thể 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

2-6/2

 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng1, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 2

CB-GV NV và Các ban ngành đoàn thể

9-13/2

 

- Duy trì  thực hiện tốt nề nếp các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục  trước và sau tết nguyên đán.

Giáo viên

02-13/2

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thực hiện  chuyên đề  "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non" vào tháng 3.

CB PTCM - Giáo viên.

- Tiếp tục xây dựng trường học Xanh-sạch- đẹp và an toàn

- Tiếp tục triển khai thực hiện 5 đề tài.

 

CB-GV- NV.

13-28/2

- Thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trường học trong dịp tết Nguyên đán Ất  Mùi  năm 2015.

CB-GV- NV.

 

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT

                                                                                                                      

 

                                                                                                                  Phạm Thị Quyên