Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 4-2015

Chương trình công tác tháng 4-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

Số:04/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 03  tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 4 /2015

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày 30- 4 và ngày 1- 5.

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.

- Thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP.

- Tham gia Hội thi "Bé khỏe mầm non" cấp khu vực.

- Tiếp tục triến khai kế hoạch thực hiện 5 đề tài, và phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Chủ động phòng chống các dịch bệnh xảy ra trong mùa hè …

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1-4/4

 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng3, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 4

CB-GV NV và Các ban ngành đoàn thể

6-30/4

 

- Thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP.

-  Duy trì  thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ,  tổ chức thao giảng và thực hiện các chuyên đề phát  triển vận động cho trẻ trong trường mầm non" - Tham gia Hội thi "Bé khỏe mầm non" cấp khu vực

 PHT CM- Giáo viên- NV

1-30/4

- Thực hiện tốt chương trình xanh hóa trường học - đẹp và an toàn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 5 đề tài.

CBGV, NV

01-30/4

- Đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chủ động tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trong mùa hè.

- Tuyên truyền về Luật lệ ATGT, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy.

CBGV, NV

15-30/4

- Rà soát hồ sơ sổ sách và thiết bị đồ dùng dạy và học các lớp 5 tuổi. Chuẩn bị cho công tác kiểm tra phổ cập của phòng Giáo dục.

 

BGH- GV

 

 

Nơinhận:                                                                                              

 - Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

             

       Phạm Thị Quyên