Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 9/2016

Chương trình công tác tháng 9/2016


 PHÒNG GD & ĐTTX  ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

          

          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Bình Dương, ngày  01  tháng  9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 9/2016:

- Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp.

Xây dựng kế hoạch – Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017.

- Họp phụ huynh  đầu năm.

           

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

03/9/2016

-  Chuẩn bị  công tác khai giảng

- CBGV, NV

05/9/2016

-  Khai giảng năm học mới 2016 – 2017.

-  Toàn thể cán bộ, GV,NV

06/9/2016 -30/9/2016

- Tuyên truyền tốt công tác huy động trẻ ra lớp.

- Triển khai họp phụ huynh toàn trường – Kiện toàn Ban cha mẹ học sinh,

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 1  – tuần 5.

 

 

Toàn trường

15-20/9/2016

 - Cân đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ trên biểu đồ lẩn 1.

- Nhân viên y tế.

15-25/9/2016

-  Xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch năm học.

- CBQL,CBGV,NV

01/10/2016

- Họp đánh giá công tác tháng 9.

-CBQL, CBGV, NV

 

Nơi nhận:

  • PGD&ĐT Đông Triều;
  •  Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

Phạm Thị Quyên