Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 9.2017

Chương trình công tác tháng 9.2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

Bình Dương, ngày 01  tháng 9 năm 2017

                     

                                               CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

                                                 

* Trọng tâm công tác tháng 9/2017:        

- Tuyên truyền huy động trẻ ra lớp.

- Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu tổ chức tốt công tác khai giảng năm học mới.

- Họp phụ huynh đầu năm

- Trình kế hoạch phòng GD & ĐT phê duyệt

- Kiểm tra 02 bộ phận.

 

                                                               * Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

 

 

 

 

 

* Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền về ngày hội khai trường.

- Tổ chức khai giảng năm học vào 5/9

2.Công tác phát triển

- Tuyên truyền huy động trẻ ra lớp

BGH- Giáo viên

01-30/9

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

*Công tác nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục

 Công tác nuôi dưỡng.

- Hợp đồng thực phẩm nơi địa chỉ tin cậy, xây dựng thực đơn phù hợp,thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác giáo dục:

- Sắp xếp trang trí lớp theo chủ đề

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề năm, giai đoạn.

-Thực hiện soạn giảng đúng chương trình thời gian biểu từ ngày 06/9

+Triển khai thực hiện một số khoản theo quy định trong nhà trường.

+Thực hiện công khai hóa trong nhà trường

Các công tác khác

+Cơ sở vật chất:

-Phó hiệu trưởng quản lý CSVC kiểm kê Đối chiếu

+ Công tác thủ quỹ - kế toán: xây dựng kế hoạch thu đầu năm.

+Công tác y tế:

Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế

Tổ chức cân đo vào biểu đố sức khỏe cho trẻ lần 1.

+Công tác đội ngũ:

+Công tác đăng ký thi đua đầu năm:

- Giáo viên tự học bồi dưỡng thường xuyên

- Cán bộ giáo viên, nhân viên chủ động học tập nghiên cứu tìm tòi sáng tạo.

- Chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tin học

 +Hoạt động CNTT- Và thực hiện đăng ký duyệt giáo án trực tuyến.

- Viết 3 tin bài.

- Phát động trong toàn ngành tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

+Công tác kiểm tra nội bộ

-Kiểm tra 02 bộ phận.

+Công tác tự đánh giá.

- Tiếp tục thu thập minh chứng

+ Triển khai các văn bản chỉ đạo để thực hiện.

 

- Đ/c Thu

 

 

 

 

 

 

Đ/c Phương

 

 

 

 

 

Đ/c Quyên

 

 

 

 

Đ/c My

 

 

GV- BGH

 

 

 

 

Đ/c Phương

 

01-30

 

 

 

 

 

 

1-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-30

 

 

 

 

 

1-15

 

 

 

1-30

 

 

 

 Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h)

- Lưu: VT.                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                     

                                                                                                                       Phạm Thị Quyên