Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 5

Lịch công tác tháng 5


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 
 
 


Số: 10/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 02  tháng 05  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 05/2012:

 - Duy trì và giữ vững sĩ số.

- Rà soát lại chương trình, kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.

- Kết thúc chương trình vào 20 tháng 5 năm 2012.

- Phòng  chống dịch bệnh mùa hè.

- Hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm.

- Tổng kết lớp, trường.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02 /5

- Duy trì sỹ số

-  Phòng chống dịch bệnh mùa hè

- Báo cáo tháng

BGH - Giáo viên toàn trường

05/5

Họp hội đồng giáo dục

BGH

07- 11/2

- Duy trì sỹ số, rà soát lại chương trình các độ tuổi.

- Tham gia hội thi: “Dân vận khéo”

 

BGH

14 – 18/5

-  Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi

- Báo cáo tổng kết năm học

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm

BGH – Giáo viên

20 – 30/5

- Tổng kết lớp, trường

- Bàn giao cơ sở vật chất cho bảo vệ.

BGH – Giáo viên toàn trường

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Phòng GD & ĐT Đông Triều (b/c)

- Giáo viên(t/h)

   - Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa