Xuất bản thông tin

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017


 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Cuối năm học

248

234

94,3

2

0,8

14

5,6

 248

100

0

0