Công khai tài chính 

Công khai tài chính ngày:15/9/2017 Tổng số trẻ báo ăn toàn trường:244 xuất x 12.000đ = 2.928.000đ Điểm trung tâm :192 xuất x 12.000đ = 2.304.000đ Điểm lẻ: 52 xuất x 12.000đ = 624.000đ