You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Wednesday, 17 / 01 / 18
17/01

Ban giám hiệu làm việc tại trường

Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày : 17/01/2018
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 253 xuất x 12.000đ = 3.036.000 đ
Điểm trung tâm :201 xuất x 12.000đ = 2.412.000 đ
Điểm lẻ: 52 xuất x 12.000đ = 624.000 đ


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên