To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Friday, 23 / 03 / 18
23/03

Ban giám hiệu làm việc tại trường

Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày :16 /03/2018
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 243 xuất x 12.000đ = 2.916.000 đ
Điểm trung tâm : 196 xuất x 12.000đ = 2.352.000 đ
Điểm lẻ: 47 xuất x 12.000đ = 564.000 đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên