You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Saturday, 25 / 11 / 17
Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày : 24/11/2017
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 229xuất x 12.000đ = 2.748.000 đ
Điểm trung tâm :191 xuất x 12.000đ = 2.292.000 đ
Điểm lẻ: 38 xuất x 12.000đ = 456.000 đ


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên