Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 11 năm 2014-2015

Chương trình công tác tháng 11 năm 2014-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 

Số:04/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          Bình Dương, ngày 03  tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 11 /2014

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng lễ kỷ niệm lần thứ 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức tốt các hoạt động thao giảng chăm sóc nuôi dưỡng và giảng dạy.

- Triển khai thực hiện tốt  chuyên đề

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện 5 đề tài.

- Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá kiểm định chất lượng trường mầm non

- Chủ động phòng chống dich bệnh, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

 

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

 

 

03- 8/11

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng10, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 11

CB-GV NV và Các ban ngành đoàn thể

 

 

03- 29/11

Duy trì  thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.Tổ chức các hoạt động thao giảng các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giảng dạy.

Giáo viên

 

 

18 - 20/11

Hưởng ứng ngày nhà giáo Việt Nam "Vì người nghèo"

Tổ chức gặp mặt nhà giáo của trường nhân kỷ niệm lần thứ 32 ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Công đoàn- Nhà trường Giáo viên

 

 

03- 29/11

Tiếp tục triển khai thực hiện 5 đề tài

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định, tự đánh giá chất lượng trường mầm non

BGH- Giáo viên

 

 

19- 29/11

Kiểm tra công tác thu chi ở các nhóm lớp, kiểm tra CSVC. Kiểm tra toàn diện 2 lớp

BGH

Ban kiểm tra nhà trường

 

 

20- 29/11

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn VSTP. An toàn tính mạng trẻ.

BGH- Y Tế

 

 

27- 29/11

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11, và sơ kết đợt phát động phong trào thi đua.

BGH và Công đoàn

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                        

 

   -Lưu:

     HIỆU TRƯỞNG

 

            (Đã ký)

 

 

   Phạm Thị Quyên