Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 5-2015

Chương trình công tác tháng 5-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

Số: 05/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 03  tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

 * Trọng tâm công tác tháng 5 /2015

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày 19/5, hưởng ứng ngày Hội CNTT trường học.

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.

- Tham dự "Hội khỏe Bé mầm non" cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh.

- Đánh giá phong trào thi đua, tổng kết năm học:2014- 2015.

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

 

 

1-9/5

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng4, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 5.

 

CB-GV NV và Các ban ngành đoàn thể

 

 

1-22/5

- Duy trì  thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

PHT CM- Giáo viên- NV

 

 

1-15/5

- Báo cáo kết  quả thực hiện nhiệm vụ năm học đề nghị Ban thi đua xét duyệt .

BGH, CĐ

 

 

20/5

- Tham dự "Hội  khỏe Bé mầm non" cấp huyện

CBGV, NV, PHHS

 

 

1-22/5

- Đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm,vệ sinh môi trường.Chủ động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè, bệnh sởi, thủy đậu… 

Y tế- GV- NV

 

 

7-22/5

- Rà soát hồ sơ sổ sách và thiết bị đồ dùng dạy và học các lớp 5 tuổi. chuẩn bị cho công tác kiểm tra phổ cập của Phòng Giáo dục.

 

BGH- GV

 

 

15-28/5

 - Tổ chức họp phụ huynh- Tổng kết lớp-Tổng kết năm học toàn trường

 

 

BGH-GV-NV

 

 

Nơinhận:

Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Quyên