Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017


PHÒNG GD&ĐTX ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TB-TrMN

                                    

    Bình Dương ngày, 05  tháng 05 năm 2017

        

THÔNG BÁO

                                                             CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  05- 2017

 
   

 

 

. Trọng tâm:

1. Xét duyệt danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 

2. Đánh giá chất lượng trẻ.

3.Tổ chức hội thi"Dinh Dưỡng trẻ thơ" cấp trường, và tham dự hội thi cấp Thị xã

4. Tổng kết năm học

. Lịch cụ thể :                      

TT

Nội dung công tác

Người thực hiện 

 

 

 

 

 

1

Công tác phát triển

Duy trì sĩ số đảm bảo KH

Bàn giao trẻ 5 tuổi cho tiểu học

GV toàn trường

BGH+GV

 

2

Chất lượng chăm sóc và giáo dục

* Chăm sóc

- Chăm sóc vườn rau 

- vệ sinh môi trường

BGH

Ytế +Cấp dưỡng

GV, NV

 

 

* Chất lương giáo dục:

Thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, thời gian biểu

+Kiểm định chất lượng;

+ Tổ chức hội thi"Dinh Dưỡng trẻ thơ" cấp trường, và tham dự hội thi cấp Thị xã

Đánh giá trẻ cuối năm.

BGH + GV

 

 

3

Công tác xây dựng CSVC

+ Kiểm kê toàn bộ tài sản, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời và các nhóm lớp.

BGH+ GV

 

 

 

4

Công tác Y tế.

Tuyên truyền phụ huynh hS phòng tránh dịch sốt Vi Rút, Thủy đậu.  

GV-NV YT

 

5

* Công tác tham mưu

- Tham mưu phòng GD&ĐT xây bếp điểm lẻ thôn Đạo Dương

HT- HP,CSVC

 

 

 

6

*Công tác quản lý

- Quản lý bằng kế hoạch

- Quản lý bằng thi đua , ngày công

- Đánh giá viên chức năm học.

HT- HĐTĐ

 

7

* Công tác khác

+ Tổng kết năm học  năm học các nhóm lớp

 

GV

 

8

+ Họp hội đồng – đánh giá cuối năm

+ Tổng kết năm học toàn trường

HĐTĐKT

CB,GVNV

 

                                      

                                                                                                               T/M NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

                                                                                                                 Phạm Thị Quyên