Asset Publisher

Công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày:11/9//2017 Tổng số trẻ báo ăn toàn trường:166 xuất x 12.000đ = 1.992.000đ Điểm trung tâm: 142 xuất x 12.000đ = 1.704.000đ. Điểm lẻ: 24xuất x 12.000đ = 288.000đ.