Asset Publisher

Công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày :14/5/2019
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 252 xuất x 12.500đ = 3,150,000đ
Điểm trung tâm : 218 xuất x 12.500đ = 2,725,000đ
Điểm lẻ: 34 xuất x 12.500đ = 425,000đ