Asset Publisher

Công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày :12/02/2019
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 228 xuất x 12.500đ = 2.850.000 đồng
Điểm trung tâm : 197 xuất x 12.500đ = 2.462.500đ
Điểm lẻ: 31 xuất x 12.500đ = 387.500 đ