Asset Publisher

Công khai thông tư 21

Công khai thông tư 21


PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU    
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A   Biểu số 3

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
NĂM  : 2017
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu           2,309,020,000           2,309,020,000
I Tổng dự toán NSNN cấp            2,050,000,000           2,050,000,000
1 Thu phí, lệ phí                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                                   -  
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)                                   -  
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)                                   -  
                                      -  
4 Thu sự nghiệp khác                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại thu)                                   -  
II Số thu nộp NSNN                 84,340,000                84,340,000
1 Phí, lệ phí                                   -  
  Học phí                  84,340,000                84,340,000
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)                                   -  
3 Hoạt động sự nghiệp khác                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại thu)                                   -  
III Số được để lại chi theo chế độ               174,680,000              174,680,000
1 Phí, lệ phí(Học phí )                 84,340,000                84,340,000
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                                   -  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)                                   -  
3 Thu viện trợ                                   -  
                                      -  
4 Hoạt động sự nghiệp khác                                   -  
  Chăm sóc bán trú                174,680,000              174,680,000
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước           2,052,000,000           2,052,000,000
I Loại…, khoản…           2,052,000,000           2,052,000,000
  Chi thanh toán cá nhân           1,642,038,000           1,642,038,000
  Chi nghiệp vụ chuyên môn               361,837,000              361,837,000
  Chi mua sắm, sửa chữa                 38,000,000                38,000,000
  Chi khác                 10,125,000                10,125,000
II Loại…, khoản…                                   -  
                                      -  
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)                                   -  
  Chi thanh toán cá nhân                                   -  
  Chi nghiệp vụ chuyên môn                                   -  
  Chi mua sắm, sửa chữa                                   -  
  Chi khác                                   -  
    Ngày   31  tháng  12 năm 2017
    Thủ trưởng đơn vị
       
                                       (đã ký)  
       
    Phạm Thị Quyên