Asset Publisher

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ 2018-2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ 2018-2019


                                                                                                                                                                   Biểu mẫu 04

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non

 năm học 2018-2019
 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

24

   

15

06

05

 

13

5

6

   

 

 

I

Giáo viên

19

   

9

5

5

 

11

8

     

 

 

1

Nhà trẻ

5

   

1

2

2

 

3

2

     

 

 

2

Mẫu giáo

14

   

8

3

3

 

8

6

     

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

   

3

       

3

     

 

 

1

Hiệu trưởng

1

   

1

       

1

     

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

   

2

       

2

     

 

 

III

Nhân viên

2

   

1

 

1

           

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

   

1

               

 

 

2

Nhân viên kế toán

                       

 

 

3

Thủ quỹ

                       

 

 

4

Nhân viên y tế

1

       

1

           

 

 

5

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Dương, ngày 26  tháng 10 năm 2018

                      HIỆU TRƯỞNG
 

               

 

 

 

                      Phạm Thị Quyên