Asset Publisher

Đội ngũ giáo viên năm học 2017-2018

Đội ngũ giáo viên năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT TX.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 01  tháng 9 năm 2017

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2017-2018

 

 Stt

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào

ngành

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Quyên

1965

1985

Hiệu trưởng

Đại học mầm non

01658.626.125

2

Kiều Thị Phương

1972

1989

P. Hiệu trưởng

Đại học mầm non

01683.450557

3

Nguyễn Thị Thu

1979

1997

P. Hiệu trưởng

Đại học mầm non

‘01689.912.966

4

Lâm Thị Hòa An

1977

1995

Giáo viên

Đại học mầm non

0167.827.4156

5

Đỗ Thị Mai

1981

2000

Giáo viên

Đại học mầm non

0167.4426.684

6

Nguyễn Thị Hương

1982

2000

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01658.275.982

7

Vũ Thị Nhung

1977

1995

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01668.693.484

8

Lê Thị Nguyệt

1971

1992

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01699.269.305

9

Tăng Thị Mây

1976

2008

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01648.950.365

10

Nguyễn Thị Bưởi

1981

1999

Giáo viên

Cao đảng mầm non

01667.450.676

11

Phạm Thị Lê

1978

1995

Giáo viên

Đại học mầm non

01666.131.067

12

Nguyễn Thị Hằng

1991

2012

Giáo viên

Cao đăng mầm non

0968.555.610

13

Nguyễn Thị Hường

1988

2012

Giáo viên

Trung cấp mầm non

01698.864.639

14

Đặng Thị Hồng Vân

1986

2009

Giáo viên

Đại học mầm non

01638.811.022

15

Lê Quỳnh Anh

1988

2009

Giáo viên

Đại học mầm non

0978.938.118

16

Nguyễn Thị Liên

1987

2010

Giáo viên

Đại học mầm non

0974.638.329

17

Đoàn T. Thanh Tâm

1992

2013

Giáo viên

Trung cấp

01659060030

18

Vũ Thị Nhung

1993

2013

Giáo viên

Đại học mầm non

01634505588

19

Nguyễn Thị Hạnh

1993

2012

Giáo viên

Trung cấp

01666129828

20

Nguyễn Thị Hải

1993

2013

Giáo viên

Trung cấp

01647481718

21

Bùi Thúy Loan

1994

2015

Giáo viên

Trung cấp

01643005927

22

Nguyễn Thị Ngọc

1989

2012

Giáo viên

Đại học mầm non

01697055627

23

Bùi T Phương Thúy

1984

2007

Kế toán

Đại học kế toán

01686253545

24

Mạc Thị Kim Thoa

1985

2009

Hành chính

Đại học kế toán

01649.088.954

25

Trần Thị Tươi

1991

2011

Cấp dưỡng

Trung cấp

0989.056.040

26

Phạm Thị Diễm My

1992

2013

Y tế

Trung cấp

01696930866

                                                                                                                    

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        

                                                                                                                               ( Đã ký)                       

 

                                                                                                                        Phạm Thị Quyên