To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Tuesday, 20 / 02 / 18
Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày :8/02/2018
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường:193 xuất x 12.000đ = 2.316.000 đ
Điểm trung tâm : 152 xuất x 12.000đ = 1.824.000 đ
Điểm lẻ: 41 xuất x 12.000đ = 492.000 đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên