Asset Publisher

Lịch công tác tháng 4

Lịch công tác tháng 4


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 
 
 

Số: 03/MN-BDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 05  tháng 4  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2012:

- Duy trì và giữ vững sĩ số.

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi dự thi cấp huyện.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Công tác xanh hóa trường học.

- Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức dự giờ thăm lớp.

- Phòng chống dịch bệnh Chân - Tay  - Miệng.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02-27/4

- Duy trì sỹ số

-  Phòng chống dịch bệnh mùa hè

- Báo cáo tháng

BGH - Giáo viên toàn trường

09-13/4

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi dự thi cấp huyện.

Giáo viên

02-30/4

- Phòng chống dịch bệnh Chân - Tay  - Miệng.

BGH - Giáo viên toàn trường

16/4

- Tham dự Hội thi dân vận khéo – Đảng bộ xã Bình Dương.

BGH – Giáo viên

20 – 30/4

- Công tác xanh hóa trường học

- Hội thi ĐDĐC tổ chức vào ngày 26/3

BGH – Giáo viên toàn trường

21-28/4

- Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp

BGH – Giáo viên toàn trường

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Phòng GD & ĐT Đông Triều (b/c)

- Giáo viên(t/h)

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa