Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016- 2017

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016- 2017


PHÒNG GD&ĐT TX. ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Bình Dương, ngày 01 tháng 9 năm 2016

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017 

 

Thứ

Nhà trẻ 24- 36 tháng

Mẫu giáo 3 – 4 tuổi

Mẫu giáo  4 – 5 tuổi

Mẫu giáo  5- 6 tuổi

2

 

VẬN ĐỘNG

 

THỂ DỤC

 

THỂ DỤC

 

 THỂ DỤC

3

 

 NHẬN BIẾT

 

KPXH

 

KPKH

 

KPKH 

4

 

VĂN HỌC

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

5

 

ÂM NHẠC

 

 

 TẠO HÌNH

 

TẠO HÌNH

 

TẠO HÌNH

 

VĂN HỌC

 

VĂN HỌC

 

 VĂN HỌC

6

 

TẠO HÌNH

 

ÂM NHẠC 

 

ÂM NHẠC

 

 ÂM NHẠC

 

 

LQCC

                                                                                                                  

                                                   PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                 Kiều Thị Phương