Asset Publisher

THONG TIN DOI NGU 2013 -2014

THONG TIN DOI NGU 2013 -2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 03  tháng 09 năm 2013

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2013-2014

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Nghĩa

1959

1980

Hiệu trưởng

Cao đẳng mầm non

01693.162.127

2

Đỗ Thị Mừng

1974

1991

P. Hiệu trưởng

Đại học mầm non

0973.537.904

3

Lê Thị Mai Hương

1978

1993

P. Hiệu trưởng

Cao đẳng mầm non

01683.036.279

4

Lâm Thị Hòa An

1977

1995

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

0167.827.4156

5

Đỗ Thị Mai

1981

2000

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

0167.4426.684

6

Nguyễn Thị Hương

1982

2000

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01658.275.982

7

Vũ Thị Nhung

1977

1995

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01668.693.484

8

Lê Thị Nguyệt

1971

1992

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01699.269.305

9

Tăng Thị Mây

1976

2008

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01648.950.365

10

Nguyễn Thị Bưởi

1981

1999

Giáo viên

Cao đảng mầm non

01667.450.676

11

Phạm Thị Lê

1978

1995

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01666.131.067

12

Nguyễn Thị Hằng

1991

2012

Giáo viên

Cao đăng mầm non

0968.555.610

13

Nguyễn Thị Hường

1988

2012

Giáo viên

Trung cấp mầm non

01698.864.639

14

Đặng Thị Hồng Vân

1986

2009

Giáo viên

Đại học mầm non

01638.811.022

15

Lê Quỳnh Anh

1988

2009

Giáo viên

Đại học mầm non

0978.938.118

16

Nguyễn Thị Liên

1987

2010

Giáo viên

Trung cấp mầm non

0974.638.329

17

Nguyễn Thị Dung

1986

2007

Kế toán

Đại học kế toán

0983.354.998

18

Mạc Thị Kim Thoa

1985

2009

Hành chính

Trung cấp kế toán

01649.088.954

19

Trần Thị Tươi

1991

2011

Cấp dưỡng

Trung cấp

0989.056.040

20

Hồ Thị Thu Hiền

1991

2011

Cấp dưỡng

Trung cấp

01288.398.169

21

Đoàn Thị Thanh Tâm

1992

2013

Giáo viên

Trung cấp

01659060030

                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

  

                                    Nguyễn Thị Nghĩa