Công khai tài chính ngày 10/11/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 241 trẻ:
- Trung tâm là: 226
- Đạo dương: 15
- Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ
- Tổng tiền thu là: 241 trẻ x 15.500d = 3.735.500đ
- Tổng số tiền chi là: 3.735.500đ . ( Thừa 0, thiếu 0)Chưa có lời bình nào. Bắt đầu