Tài chính công khai ngày 24/09/2019


Tổng số trẻ báo ăn : 226 trẻ Trong đó Trung Tâm: 192 trẻ  Đạo Dương : 34 trẻ 

Tiền ăn mỗi xuất/1 ngày: 12.500 Tổng số tiền ăn  Trung Tâm : 192 x 12.500= 2.400.000đ ; Đạo Dương: 34 x 12.500= 425.000 đ 

Chi ăn: 2.825.000 đ ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu