Công khai tài chính ngày 18/11/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 245 trẻ: - Trung tâm là: 231 - Đạo dương: 14 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 245 trẻ x 15.500d = 3.797.500đ - Tổng số tiền chi là: 3.797.500đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

 

Công khai tài chính ngày 24/11/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 246 trẻ: - Trung tâm là: 231 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 246 trẻ x 15.500d = 3.813.000đ - Tổng số tiền chi là: 3.813.000đ . ( Thừa 0, thiếu 0)