Công khai tài chính ngày 23/11/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 248 trẻ: - Trung tâm là: 233 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 248 trẻ x 15.500d = 3.844.000đ - Tổng số tiền chi là: 3.844.000đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

 

Công khai tài chính ngày 26/11/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 245 trẻ: - Trung tâm là: 230 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 245 trẻ x 15.500d = 3.797.500đ - Tổng số tiền chi là: 3.797.500đ . ( Thừa 0, thiếu 0)