Công khai tài chính ngày 6/11/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 238 trẻ:
- Trung tâm là: 224
- Đạo dương: 14
- Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ
- Tổng tiền thu là: 238 trẻ x 15.500d = 3.689.000đ
- Tổng số tiền chi là: 3.689.000đ . ( Thừa 0, thiếu 0)Chưa có lời bình nào. Bắt đầu