Công khai tài chính ngày 24/11/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 246 trẻ: - Trung tâm là: 231 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 246 trẻ x 15.500d = 3.813.000đ - Tổng số tiền chi là: 3.813.000đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

 

Công khai tài chính ngày 23/11/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 248 trẻ: - Trung tâm là: 233 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 248 trẻ x 15.500d = 3.844.000đ - Tổng số tiền chi là: 3.844.000đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

Công khai tài chính ngày 19/11/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 247 trẻ: - Trung tâm là: 232 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 247 trẻ x 15.500d = 3.828.500đ - Tổng số tiền chi là: 3.828.500đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

Công khai tài chính ngày 18/11/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 245 trẻ: - Trung tâm là: 231 - Đạo dương: 14 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 245 trẻ x 15.500d = 3.797.500đ - Tổng số tiền chi là: 3.797.500đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

Công khai tài chính ngày 17/11/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 247trẻ: - Trung tâm là: 232 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 247 trẻ x 15.500d = 3.828.500đ - Tổng số tiền chi là: 3.828.500đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

Công khai tài chính ngày 16/11/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 248 trẻ: - Trung tâm là: 233 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 248 trẻ x 15.500d = 3.844.000đ - Tổng số tiền chi là: 3.844.000đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

Công khai tài chính ngày 13/11/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 253 trẻ: - Trung tâm là: 238 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 253 trẻ x 15.500d = 3.921.500đ - Tổng số tiền chi là: 3.921.500đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

Công khai tài chính ngày 12/11/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 247 trẻ: - Trung tâm là: 232 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 247 trẻ x 15.500d = 3.828.500đ - Tổng số tiền chi là: 3.828.500đ . ( Thừa 0, thiếu 0)

Công khai tài chính ngày 11/11/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 238 trẻ: - Trung tâm là: 223 - Đạo dương: 15 - Tiền ăn mỗi xuất / 1 ngaỳ: 15.500đ - Tổng tiền thu là: 238 trẻ x 15.500d = 3.689.000đ - Tổng số tiền chi là: 3.689.000đ . ( Thừa 0, thiếu 0)


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14